Members

Principal Investigator

  

Professor Jia Geng

 

 

 

Staff and Postdoctoral Researchers


 

Dr. Xi Fu

 

Wangzhong Liu

 

 

 

Graduate Students


 

Xiaojun Zeng


 

Yuejia Chen

 

Ke Sun

 

Xialin Zhang


 

Changjian Zhao

 

Xin Jiang

 

Guiqin Song

 

 

 

 

Undergraduate Research Assistant


 

Ming Zhang

 

Zhenqin Wang

 

 

 

Alumni


 

Haofu Niu

 

Ruocen Tian