Members

Postdoctoral Scholars and Staff

Peng Zhang, Ph.D.

Piaopiao Chen, Ph.D.

Ke Sun, Research Assistant

Wangzhong Liu, Technician

Graduate Students

Xiaojun Zeng, Ph.D. student

Xin Jiang, Ph.D. student

Changjian Zhao, Master's student

Xialin Zhang, Master's student

Guiqin Song, Ph.D. student

Xinqiong Li, Ph.D. student

Mengxiao Song, Master's student

Linqin Dou, Master's student

Kaiju Li, Master's student

Shixin Yan, Master's student

Long Wei, Ph.D. student

Chuan Chen, Ph.D. student

Yu Wang, Master's student

Undergraduate Students

Haofu Niu

Ming Zhang

Liangwan Wei

Meng Liu

Hao Liu

Hanzhou Zhu

Alumni

Yuejia Chen, 18' Master. Current: Ph.D. student at Sichuan University

Erica Sawyer, Visiting student. Current: undergraduate at St. Lawrence University